BIOGRAPHY

Piotr Szumieł, born in 1977 in Warsaw, belongs to the group of the most versatile violists of his generation. He is also a viola professor and a sought-after juror and lecturer at master classes. Already at a young age he was the recipient of numerous prestigious prizes at international competitions, including winning the Jan Rakowski Viola Competition in Poznan in 1998, the special prize at the 36th International Instrumental Competition in Markneukirchen in 2001, a 2nd prize at the 9th International Johannes Brahms Competition in 2002 in Pörtschach (Austria) and 3rd prize at the Vienna International Viola Competition in 2004. Between 2002 and 2008 Piotr Szumieł was a member and principal violist of the Dresden Philharmonic and the Dresden Philharmonic Chamber Orchestra. He has also been conducting very intensive educational work for many years – he is a lecturer for viola and chamber music at the College of Music „Carl Maria von Weber” (since 2005), between 2013-2018 he was a lecturer at the “Karol Szymanowski” Academy of Music in Katowice and from October 2019 Piotr Szumieł is a professor of viola and head of the string department at the University of Music and Drama in Rostock. Piotr Szumieł has played in London’s Wigmore Hall, the Berlin Philharmonie, the Wiener Konzerthaus and the Wiener Musikverein, Carnegie Hall, Megaron in Athens, the Cologne Philharmonie, Citè de la musique Paris, Gewandhaus Leipzig, Tonhalle Zurich, Palais des Beaux Arts Brussels, Konserthuset Stockholm, Concertgebouw Amsterdam, Warsaw Philharmonic and much more. In addition to his solo and didactic activities, he devotes himself intensively to the “Apollon Musagète Quartet”, founded in 2006. In less than two years since its founding, the ensemble has earned outstanding recognition not only from critics but also from the jurors of the most prestigious chamber music competitions. After winning international music competitions in Vienna and Florence, the quartet quickly established itself as a fixture on the European music scene after receiving the 1st prize and almost all special prizes at the 57th ARD International Music Competition. As a soloist, Piotr Szumieł works with conductors such as José Maria Florêncio, Vladimir Kiradjiew, Anu Tali, Gérard Korsten, Hugh Wolf, Francesco Angelico, Teowyn Evans, Ernst Kovacic, Petri Sakri, Baldur Bronnimann and has performed with numerous orchestras, including the Dresden Philharmonic, BBC Symphony Orchestra, Radio Symphony Orchestra Vienna, Kassel State Orchestra, the Philharmonic Chamber Orchestra Dresden, BBC National Orchestra of Wales, and the Polish National Radio Symphony Orchestra in Katowice. As a chamber musician, he has worked together with the following artists: Martin Fröst, Gabriela Montero, István Várdai, Garrick Ohlsson, Vadym Kholodenko, Valentin Erben, Nils Mönkemeyer, Kevin Kenner, Igor Levit, Per Arne Glorvigen, Jörg Widmann, Charles Richard-Hamelin, Viviane Hagner, Alexey Stadler, Alena Baeva. Piotr Szumieł studied at the „Fryderyk Chopin” Music Academy in his hometown in the viola class of Prof. Stefan Kamasa, where he graduated with distinction in 2001. Later, he continued his viola studies with Prof. Wolfgang Klos and chamber music with Prof. Johannes Meissl at the University of Music and Performing Arts Vienna, where he also graduated with distinction in 2010. The artist conducted workshops and master classes in Austria, Germany, Hongkong, Poland and China. He took part in the work of the jury at international viola and chamber music competitions in Shanghai, Hong Kong, Katowice and Meissen. Piotr Szumieł is the recipient of the “Young Poland” scholarship program of the Minister for Culture and National Heritage and the “Burletti Buitoni Trust Award” (2014) for outstanding artistic achievements with the “Apollon Musagete Quartet”.

BIOGRAFIA

Piotr Szumieł, urodzony w 1977 roku w Warszawie, należy do grona najbardziej wszechstronnych altowiolistów swojego pokolenia. Jest także profesorem altówki oraz cenionym jurorem i wykładowcą kursów mistrzowskich. Już w młodym wieku był laureatem wielu prestiżowych nagród na międzynarodowych konkursach, m.in. zwycięstwa w Konkursie Altówkowym im. Jana Rakowskiego w Poznaniu w 1998 r., nagrody specjalnej na 36. Międzynarodowym Konkursie Instrumentalnym w Markneukirchen w 2001 r., II nagrody na IX Międzynarodowym Konkursie im. Johannesa Brahmsa w 2002 roku w Pörtschach (Austria) oraz III nagrody na Międzynarodowym Konkursie Altówkowym w Wiedniu w 2004 roku. W latach 2002-2008 Piotr Szumieł był członkiem i liderem grupy altówek Filharmonii Drezdeńskiej i Orkiestry Kameralnej Filharmonii Drezdeńskiej. Od wielu lat prowadzi także bardzo intensywną pracę edukacyjną – jest profesorem altówki i kameralistyki w Wyższej Szkole Muzycznej „Carl Maria von Weber” w Dreźnie (od 2005), w latach 2013-2018 był wykładowcą w Wyższej Szkole Muzycznej „Karol Szymanowskiego” w Akademii Muzycznej w Katowicach, a od października 2019 roku Piotr Szumieł jest profesorem altówki i kierownikiem katedry instrumentów smyczkowych w Wyższej Szkole Muzyki i Teatru w Rostoku. Piotr Szumieł koncertował w Wigmore Hall, Filharmonii Berlińskiej, Wiener Konzerthaus i Wiener Musikverein, Carnegie Hall, Tonhalle Zurych, Megaron w Atenach, Filharmonii Kolońskiej, Gewandhaus Lipsk, Citè de la musique Paris, Palais des Beaux Arts w Brukseli, Konserthuset w Sztokholmie, Concertgebouw Amsterdam, Filharmonii Narodowej w Warszawie i wielu innych renomowanych salach. Oprócz działalności solowej i pedagogicznej intensywnie zajmuje się założonym w 2006 roku kwartecie smyczkowym „Apollon Musagète Quartet”. W ciągu niecałych dwóch lat od swojego powstania zespół zyskał nie tylko wybitne uznanie u krytyków, ale także wśród jurorów najbardziej prestiżowych konkursów muzyki kameralnej. Po zwycięstwie w międzynarodowych konkursach muzycznych w Wiedniu i Florencji kwartet szybko zadomowił się na europejskiej scenie muzycznej, zdobywając I nagrodę oraz niemal wszystkie nagrody specjalne na 57. Międzynarodowym Konkursie Muzycznym ARD. Jako solista Piotr Szumieł współpracował z takimi dyrygentami, jak José Maria Florêncio, Vladimir Kiradjiew, Anu Tali, Gérard Korsten, Hugh Wolf, Francesco Angelico, Teowyn Evans, Ernst Kovacic, Petri Sakri, Baldur Bronnimann oraz występował z wieloma orkiestrami, m.in. Filharmonią Drezdeńską, BBC Symphony Orchestra, Radiową Orkiestrą Symfoniczną w Wiedniu, Staatsorchester Kassel, Filharmoniczną Orkiestrą Kameralną w Dreźnie, Narodową Orkiestrą BBC Walii i Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach. Jako kameralista współpracował z takimi artystami jak: Martin Fröst, Gabriela Montero, István Várdai, Garrick Ohlsson, Vadym Kholodenko, Valentin Erben, Nils Mönkemeyer, Kevin Kenner, Igor Levit, Per Arne Glorvigen, Jörg Widmann, Charles Richard-Hamelin, Viviane Hagner, Alexey Stadler, Alena Baeva. Piotr Szumieł studiował w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie altówki prof. Stefana Kamasy, którą ukończył z wyróżnieniem w 2001 roku. Później kontynuował naukę gry na altówce u prof. Wolfganga Klosa oraz kameralistyki w klasie prof. Johannesa Meissla na Uniwersytecie Muzyki i Sztuk Scenicznych w Wiedniu, który również ukończył z wyróżnieniem w 2010 roku. Artysta prowadził warsztaty i kursy mistrzowskie w Austrii, Niemczech, Hongkongu, Polsce i Chinach. Brał udział w pracach jury międzynarodowych konkursów altówkowych i muzyki kameralnej w Szanghaju, Hongkongu, Katowicach i Miśni. Piotr Szumieł jest laureatem „Paszportu Polityki” (2013), programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” oraz nagrody „Burletti Buitoni Trust Award” (2014) za wybitne osiągnięcia artystyczne z „Apollon Musagete Quartet”.

BIO

Piotr Szumieł, geboren 1977 in Warschau, gehört zu den vielseitigsten Bratschisten seiner Generation. Darüber hinaus ist er Professor für Bratsche, sowie gefragter Juror und Dozent bei Meisterkursen. Bereits in jungen Jahren war er Träger zahlreicher renommierter Preise bei internationalen Wettbewerben, unter denen besonders der Sieg im Jan Rakowski Viola Wettbewerb in Posen 1998, der Sonderpreis beim 36. Internationalen Instrumentalwettbewerb in Markneukirchen 2001, ein 2. Preis beim 9. Internationalen Johannes Brahms Wettbewerb 2002 im österreichischen Pörtschach sowie der 3. Preis beim Internationalen Violawettbewerb in Wien 2004 Erwähnung verdienen. In den Jahren 2002 – 2008 war er Mitglied und Solobratschist der Dresdner Philharmonie und des Philharmonischen Kammerorchesters Dresden. Zusätlich betreibt er seit vielen Jahren eine sehr intensive pädagogische Arbeit – er ist Dozent für Bratsche und Kammermusik an der Carl-Maria-von-Weber Hochschule für Musik in Dresden (seit 2005), in den Jahren 2013-2018 war er Dozent an der Karol Szymanowski Musikakademie in Katowice und und seit Oktober 2019 ist Piotr Szumieł Professor für Bratsche und Leiter der Streicherabteilung an der Hochschule für Musik und Theater Rostock. Piotr Szumieł spielte in der Londoner Wigmore Hall, der Berliner Philharmonie, dem Wiener Konzerthaus und dem Wiener Musikverein, der Carnegie Hall, dem Megaron in Athen, der Kölner Philharmonie, dem Gewandhaus Leipzig, der Tonhalle Zürich, der Citè de la musique Paris, dem Palais des Beaux Arts Brüssel, dem Konserthuset Stockholm, dem Concertgebouw Amsterdam, der Warschauer Philharmonie und vieles mehr. Neben seiner solistischen und didaktischen Tätigkeit widmet er sich intensiv dem 2006 gegründeten „Apollon Musagète Quartett“. In weniger als zwei Jahren seit seiner Gründung hat sich das Ensemble nicht nur bei den Kritikern, sondern auch bei den Juroren der renommiertesten Kammermusikwettbewerbe herausragende Anerkennung erworben. Nach dem Gewinn internationaler Musikwettbewerbe in Wien und Florenz etablierte sich das Quartett schnell als feste Größe in der europäischen Musikszene, nachdem es beim 57. Internationalen Musikwettbewerb der ARD den 1. Preis und fast alle Sonderpreise erhielt. Als Solist arbeitet Piotr Szumieł mit Dirigenten wie José Maria Florêncio, Vladimir Kiradjiew, Anu Tali, Gérard Korsten, Hugh Wolf, Francesco Angelico, Teowyn Evans, Ernst Kovacic, Petri Sakri, Baldur Bronnimann und trat mit zahlreichen Orchestern auf, darunter die Dresdner Philharmonie, BBC Symphony Orchestra, Radio-Sinfonieorchester Wien, Philharmonisches Kammerorchester Dresden, BBC National Orchestra of Wales, Staatsorchester Kassel und das Polnische Nationale Radio-Sinfonieorchester in Kattowitz. Als Kammermusiker hat er mit folgenden Künstlern zusammengearbeitet: Martin Fröst, Gabriela Montero, István Várdai, Garrick Ohlsson, Vadym Kholodenko, Valentin Erben, Nils Mönkemeyer, Kevin Kenner, Igor Levit, Per Arne Glorvigen, Jörg Widmann, Charles Richard-Hamelin, Viviane Hagner, Alexey Stadler, Alena Baeva. Piotr Szumieł studierte an der Fryderyk-Chopin-Musikakademie seiner Heimatstadt Warschau in der Bratschenklasse von Prof. Stefan Kamasa, wo er 2001 sein Studium mit Auszeichnung abschloss. Später setzte er sein Bratschenstudium bei Prof. Wolfgang Klos und Kammermusik bei Prof. Johannes Meissl an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien fort, wo er 2010 auch sein Studium mit Auszeichnung abschloss. Der Künstler führte Workshops und Meisterkurse in Österreich, Deutschland, Hongkong, Polen und China durch. Er nahm an der Juryarbeit bei internationalen Bratschen- und Kammermusikwettbewerben in Shanghai, Hongkong, Kattowitz und Meißen teil. Piotr Szumieł ist Träger des Stipendienprogramms „Junges Polen“ des Ministers für Kultur und nationales Erbe und des „Burletti Buitoni Trust Award“ (2014) für herausragende künstlerische Leistungen mit dem „Apollon Musagete Quartet“.

MASTERCLASS

WATCH

OGLĄDAJ

WATCH

LISTEN ON

SŁUCHAJ NA

LISTEN ON

DISCOGRAPHY

DYSKOGRAFIA

DISKOGRAPHIE

Apollon Musagete Quartet Schubert String Quartets Nos. 1, 9, 13 2024 The Fryderyk Chopin Institute
Apollon Musagete Quartet
Schubert String Quartets Nos. 1, 9, 13
2024 The Fryderyk Chopin Institute
Apollon Musagète Quartet, Kevin Kenner, Slawomir Rozlach Fryderyk Chopin – Piano Concertos – Chamber Versions 2020 The Fryderyk Chopin Institute
Apollon Musagète Quartet
Kevin Kenner, Slawomir Rozlach
Fryderyk Chopin
Piano Concertos – Chamber Versions

2020 The Fryderyk Chopin Institute
Apollon Musagète Quartet Palester & Szymanowski String Quartets 2018 Universal Music Polska
Apollon Musagète Quartet
Palester & Szymanowski String Quartets
2018 Universal Music Polska
Apollon Musagète Quartet & other artists Panufnik. Hommage à Chopin 2018 Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
Apollon Musagète Quartet & other artists
Panufnik. Hommage à Chopin
2018 Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
Adamski, Apollon Musagete Quartet & other artists Brahms – Clarinet Works 2018 DUX
Adamski, Apollon Musagete Quartet & other artists
Brahms – Clarinet Works
2018 DUX
Music for Strings – Auftragswerke des Internationalen Musikwettbewerbs der ARD 2017 BR Klassik
Auftragswerke des Internationalen Musikwettbewerbs der ARD
Music for Strings
2017 BR Klassik
Apollon Musagète Quartet & other artists BBC music, Live (2016) Beethoven & Brahms 2016 BBC Music Magazine
Apollon Musagète Quartet & other artists BBC music, Live
Beethoven & Brahms
2016 BBC Music Magazine
Apollon Musagète Quartet Russian soul 2014 Ohems Classics
Apollon Musagète Quartet
Russian soul
2014 Ohems Classics
Apollon Musagète Quartet Multitude 2013 DECCA
Apollon Musagète Quartet
Multitude
2013 DECCA
Tori Amos Night of Hunters 2011 Deutsche Grammophone
Tori Amos
Night of Hunters
2011 Deutsche Grammophone
Tori Amos Night of Hunters 2011 Deutsche Grammophone
Tori Amos
Night of Hunters
2011 Deutsche Grammophone
Apollon Musagète Quartet Haydn, Brahms, Szymanowski, Shchedrin 2010 Oehms
Apollon Musagète Quartet
Haydn, Brahms, Szymanowski, Shchedrin
2010 Oehms
Konstantia Gourzi Conjunctions 2010 Neos
Konstantia Gourzi
Conjunctions
2010 Neos
57th ARD International Music Competition 2008 Munich 2009 Bayerischer Rundfunk
57th ARD International Music Competition 2008 Munich
2009 Bayerischer Rundfunk

PRESS ROOM

CALENDAR

KALENDARZ

CALENDAR

14.08.2024 Cluj-Napoca, RO

Arcadia Chamber Music Classes

Apollon Musagete Quartett

Info >>
20.08.2024 Dwór Artusa, ul. Długi Targ 43-44, Gdańsk, PL

Mozartiana – International Mozart Festiwal

Stefan Hempel – violin
Petra Schwieger – violin
Piotr Szumieł – viola
Daniel Paulich – celloW. A. Mozart: Adagio i Fuga c-moll KV 546, Kwartet C-dur “Dysonansowy” KV 465

Info >>
29.08.2024 Warszawa, National Philharmonic

Chopin and His Europe

Garrick Ohlsson (piano), Apollon Musagete QuartettJohannes Brahms – piano quintet in f minor, op. 34

Info >>
31.08.2024 Warszawa, PL – National Philharmonic

Chopin and His Europe

Garrick Ohlsson (piano), Apollon Musagete QuartettAnton Webern – Langsamer Satz for string quartet
Dmitrij Szostakowicz – Piano quintet in G minor, Op. 57

Info >>
03.09.2024 Mondsee, AT

Musiktage Mondsee

Apollon Musagete Quartett

Info >>
04.09.2024 Mondsee, AT

Musiktage Mondsee

Apollon Musagete QuartettSchubert – String Quartet in E flat major, D 87
Penderecki – String Quartet No. 3 “Leaves of an Unwritten Diary” (2008)
Webern – Slow movement for string quartet (1905)
Mozart – String Quartet in C major, KV 465 “Dissonance Quartet”

Info >>
21.11.2024 Barcelona, ES – L’Auditori

Barcelona String Quartet Biennale

Apollon Musagete Quartett

Info >>
19.12.2024 Amsterdam, NL – Het Concertgebouw

Het Concertgebouw

Apollon Musagete Quartett

21.12.2024 Amsterdam, NL – Het Concertgebouw

Het Concertgebouw

Apollon Musagete Quartett

CONTACT

KONTAKT

CONTACT

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Name